Heb je een klacht?

Als je een klacht hebt over de dienstverlening of over het handelen van een medewerker van de Zoomerij, verzoeken wij je dit aan ons kenbaar te maken. Wij streven ernaar je klacht naar tevredenheid van alle betrokkenen op te lossen.

Je kunt je klacht mondeling bespreken met een van onze bibliotheekmedewerkers of diens leidinggevende. Lukt het niet tot een gezamenlijke oplossing te komen, dan kun je je klacht schriftelijk bij ons indienen. Hiervoor is een klachtenformulier beschikbaar bij de klantenservice van de bibliotheek of je gebruikt van ons digitale klachtenformulier

Je kunt ons natuurlijk ook mailen of schrijven. Vermeld dan de volgende gegevens:

  • je naam, voorletters, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres
  • op welke vestiging van de Bibliotheek Veluwezoom je klacht betrekking heeft
  • de datum waarop de klacht is ontstaan
  • de inhoud van de klacht (Wat is er gebeurd? Waar ben je het niet mee eens?)
  • (eventueel) de naam van de betrokken medewerker(s)
  • de plaats, datum en je handtekening

Je klacht wordt voorgelegd aan de directeur van de Bibliotheek Veluwezoom. Je krijgt hiervan een ontvangstbevestiging van de directeur. De directeur beoordeelt de gegrondheid van je klacht en besluit over de eventueel te nemen maatregelen. Binnen vier weken ontvang je – telefonisch, schriftelijk of per e-mail – een antwoord op jouw klacht.