de Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school is een landelijk ontwikkelde en ondersteunde educatieve aanpak voor het basisonderwijs, die zich richt op leesbevordering, taalontwikkeling en mediawijsheid. De basisschool en de bibliotheek gaan een meerjarig samenwerkingsverband met elkaar aan. De focus ligt op het stimuleren van vrij lezen, omdat dit een bewezen positief effect heeft op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Door een kwartier vrij lezen per dag leert een kind duizend nieuwe woorden per jaar.

De Bibliotheek op school bestaat uit meerdere, flexibel in te zetten bouwstenen die de partners in staat stellen samen en op structurele wijze lezen en mediawijsheid in het onderwijs te stimuleren. Het is geen standaardformule; het is aan te passen aan de lokale situatie, wensen en behoeften.

Doel: aantoonbare verbetering van de resultaten van het onderwijs. Specifieker gaat het om verbeteren van leerlingresultaten op de onderdelen:

 • leesvaardigheid
 • taalvaardigheid
 • mediawijsheid

De Bibliotheek op school sluit aan op de concepten BoekStart en BoekStart in de kinderopvang, die specifiek gericht zijn op de (vroege) taalontwikkeling van nul- tot vierjarigen. Daarmee wordt ingezet op een doorgaande leerlijn voor kinderen van nul tot veertien jaar.

De Bibliotheek op school stimuleert leerlingen om te lezen. Specialisten van de bibliotheek leiden leerkrachten op om kinderen aan het lezen te krijgen en te houden. Wát het kind leest, moet aansluiten bij zijn of haar belevingswereld. Het belangrijkste is dát het kind leest. De scholen beschikken met de Bibliotheek op school over een actueel en divers boekenaanbod.

Elementen van de Bibliotheek op school zijn:

Collectie

De school krijgt een recente, aantrekkelijk gepresenteerde collectie boeken van de Bibliotheek Veluwezoom in bruikleen. Deze collectie is geschikt om op school en thuis te lezen. Bij de samenstelling van de collectie houdt de Bibliotheek Veluwezoom rekening met specifieke wensen van de school.

Leescoördinator

Per school wordt ten minste één leerkracht opgeleid tot leescoördinator. De leescoördinator is de spil in het schoolteam wat betreft collectie en leesbevordering en het eerste aanspreekpunt voor de lees/mediacoach van de bibliotheek. De leescoördinator volgt binnen de Bibliotheek op school de cursus Open Boek, of heeft een soortgelijke scholing afgerond. De leescoördinator heeft idealiter een vast aantal taakuren per week voor de functie.

Lees/mediacoach

Elke school krijgt een ‘eigen’ lees/mediacoach van de Bibliotheek Veluwezoom. De lees/mediacoach stelt een lees/mediaplan op met de leescoördinator, doet suggesties voor projecten, verzorgt themacollecties en specifieke collectiebehoeften, voert de jaarlijkse monitor uit en is aanspreekpunt voor de school op het gebied van lezen en mediawijsheid. Op basis van de wensen van de school plant de lees/mediacoach projecten en activiteiten voor alle groepen. Hij/zij zorgt voor het vervoer van de materialen en/of voert zelfstandig leesbevorderende activiteiten uit. De lees/mediacoach heeft voor elke school een vast aantal uren per jaar beschikbaar, afhankelijk van het aantal leerlingen van de school.

Lees/mediaplan

De leescoördinator stelt met de lees/mediacoach van de Bibliotheek Veluwezoom jaarlijks een lees/mediaplan op. In dit plan staan de werkvormen en activiteiten die de school wil uitvoeren ten aanzien van leesbevordering.

Digitaal leensysteem

V@school is een uitleensysteem waarmee leerlingen boeken kunnen zoeken, uitlenen, innemen en reserveren. Het biedt daarnaast veel extra functionaliteiten. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld zelf een profiel aanmaken en daarin bijhouden wat ze gelezen hebben, boeken beoordelen en kijken wat andere kinderen leuke boeken vonden.

Monitor

De geboekte resultaten worden jaarlijks gemeten. We kijken naar het leen- en leesgedrag van de kinderen, zowel binnen als buiten de Bibliotheek op school. De monitor is een digitaal meetinstrument met vragenlijsten voor leerkrachten en leerlingen (vanaf groep 4). De lees/mediacoach bespreekt de resultaten in het team en overlegt welke activiteiten bijgestuurd en aangescherpt moeten worden.

de Bibliotheek op school

de Bibliotheek op school
 • Structurele samenwerking tussen school en bibliotheek(en gemeente)
 • Aantoonbare verbetering van lezen, taal, informatie- en mediavaardigheid van leerlingen
 • Structureel aandacht voor lezen en mediawijsheid
 • Een aantrekkelijke, actuele collectie in, of vlak bij, de school
 • Digitaal uitleensysteem (niet verplicht)
 • Jaarlijks lees/mediaplan met doelen en activiteiten
 • Alle leerlingen lid van de bibliotheek (zonder te-laat-geld)
 • Materialen beschikbaar voor op school en thuis
 • Goede samenwerking tussen leescoördinator (school) en lees/mediacoach (bibliotheek)
 • Resultaten meten (via digitaal uitleensysteem) voor bijsturing en analyse

Kosten en voorwaarden de Bibliotheek op school

De voorwaarden en tarieven voor deelname aan de Bibliotheek op school verschillen per gemeente. We informeren je graag. Neem contact op met