Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van de Stichting Bibliotheek Veluwezoom. Hierin vind je de regels die gelden voor onze abonnementen en andere diensten. Deze voorwaarden gelden vanaf 1 april 2019.

Download de Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toegang
1.1 De bibliotheek is op door de directie te bepalen dagen en uren toegankelijk voor iedereen, met uitzondering van personen van wie de toegang is ontzegd, zoals omschreven in artikel 1.2. Iedereen is welkom om boeken, kranten of tijdschriften te lezen, om te zoeken naar informatie of om te studeren. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van de aangeboden digitale bronnen, computers en internet en – al dan niet tegen betaling en/of door inschrijving – deel te nemen aan activiteiten. Voor het lenen van materialen moeten mensen zich inschrijven als abonnee.
1.2 Iedere bezoeker is verplicht zich te gedragen naar de aanwijzingen van het personeel. De medewerkers van de bibliotheek hebben het recht om bezoekers die de orde in de bibliotheek verstoren de toegang tot de bibliotheek (voor een periode van maximaal 1 jaar) te ontzeggen en/of de politie in te schakelen.
1.3 De medewerkers van de bibliotheek hebben het recht om bezoekers van de bibliotheek te vragen de in hun bezit zijnde media te tonen.
1.4 Bezoekers houden het verblijf in de bibliotheek prettig voor henzelf en anderen. Ze hebben respect voor andere bezoekers, medewerkers en bezittingen van de bibliotheek. Huisdieren, rollerskates en fietsen blijven buiten en ouders letten op hun kinderen. De bibliotheek is geen plek voor het gebruiken van alcohol of drugs en er mag niet worden gerookt.
1.5 Gebruikers van internetfaciliteiten in de bibliotheek mogen geen sites bezoeken die naar het oordeel van de bibliotheek als niet gepast worden beschouwd. Daartoe behoren in elk geval sites die inhoud beschikbaar stellen van pornografische, racistische of gewelddadige aard, dan wel aanzetten tot haat of geweld. In geval van twijfel omtrent de inhoud van een site is het oordeel van de directie hierover beslissend.
1.6 Minderjarigen moeten handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.
1.7 De Bibliotheek Veluwezoom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eigendommen van klanten of bezoekers die in de bibliotheek of worden gestolen of achtergelaten of in media zijn achtergebleven.
1.8 Voorwaarden voor het deelnemen aan activiteiten zijn in een apart document vastgelegd (zie www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda).
Artikel 2 Inschrijven als abonnee
2.1 Iedereen heeft recht om zich in te schrijven als abonnee van de Bibliotheek Veluwezoom, tenzij hem of haar de toegang tot de bibliotheek is ontzegd, zoals is uitgewerkt in artikel 1.2 en 5.5.
2.2 Bij inschrijven moet een geldig legitimatiebewijs worden getoond.
2.3 Inschrijven van kinderen en jongeren die jonger zijn dan 16 jaar kan alleen door een wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger moet zich legitimeren.
2.4 Bij inschrijving krijgt de lener, of diens wettelijke vertegenwoordiger, een actueel tarievenoverzicht, waarin ook de uitleen­voorwaarden zijn opgenomen.
2.5 Op alle abonnementen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Voor educatieve abonnementen kunnen andere en/of aanvullende voorwaarden gelden, zie artikel 2.7.
2.6 Door zich in te schrijven, verklaart de abonnee of diens wettelijke vertegenwoordiger bekend te zijn en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
2.7 Voor inschrijvingen die voortkomen uit een samenwerking tussen de bibliotheek en een educatieve instelling kunnen andere regels gelden.
2.8 De algemene voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar en te downloaden via de website van de Bibliotheek Veluwezoom.
2.9 Inschrijving gebeurt in principe voor 12 maanden, met uitzondering van korter durende abonnementen. Na 12 maanden wordt het abonnement tot wederopzegging omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Een gratis jeugd­abonnement wordt op de 18e verjaardagsdatum van de lener automatisch omgezet naar een betaald abonnement, tenzij de lener het abonnement ten minste 1 maand voor de 18e verjaardag opzegt.
Artikel 3 Abonnementsgeld en overige tarieven
3.1 De directie stelt jaarlijks de hoogte van het abonnementsgeld en overige tarieven vast.
3.2 Een voornemen tot wijziging van de tarieven wordt ten minste twee maanden voor de datum van wijziging bekendgemaakt. In de vestigingen worden tarievenlijsten beschikbaar gesteld; dit voornemen is ook via de website van de Bibliotheek Veluwezoom raadpleegbaar.
3.4 Bij inschrijving moet de lener het abonnementsgeld voor de eerste 12 maanden direct voldoen of een incassomachtiging afgeven.
3.5 Bij verlenging van het abonnement wordt het abonnementsgeld jaarlijks bij vooruitbetaling voor een periode van 12 maanden in rekening gebracht. Bij de lener die een machtigings­kaart heeft afgegeven, wordt het abonnementsgeld automatisch bijgeschreven op de rekening van de bibliotheek. De lener die geen machtigingskaart heeft afgegeven, krijgt ruim voor de verloopdatum van zijn abonnement bericht om de betaling van de nieuwe termijn te voldoen.
3.6 Voor gebruik van diensten van bibliotheken die zijn aan­gesloten bij de nationale bibliotheekpas en landelijke ­diensten die gekoppeld zijn aan een abonnement kunnen afwijkende tarieven gelden.
Artikel 4 Lenerspas
4.1 Bij inschrijving ontvangt de lener een lenerspas. Deze is – afhankelijk van het gekozen abonnement – te gebruiken in alle vestigingen van de Bibliotheek Veluwezoom, bij andere bij de nationale bibliotheekpas aangesloten bibliotheken (zie www.nationalebibliotheekpas.nl) en – voor zover van toepassing binnen het gekozen abonnement – voor bijbehorende landelijke diensten.
4.2 Het gebruik van de lenerspas is strikt persoonlijk en de pas blijft eigendom van de bibliotheek.
4.3 Bij verlenging of wijziging van het abonnement wordt geen nieuwe lenerspas verstrekt.
4.4 Als de lenerspas verloren of kwijtgeraakt is, meldt de lener dit direct bij de bibliotheek. De pas wordt dan geblokkeerd, zodat er geen misbruik van gemaakt kan worden. Tegen vergoeding ontvangt de lener een nieuwe lenerspas.
4.5 De houder van de lenerspas is volledig aansprakelijk voor (onrechtmatig) gebruik, diefstal en andere mogelijke gevolgen van het kwijtraken de lenerspas, zolang de in artikel 4.4 bedoelde melding niet is gedaan.
4.6 Als een vermiste lenerspas wordt teruggevonden binnen de geldigheidsduur, vernietigt de lener de oude pas. Er vindt geen restitutie plaats van de vergoeding voor de in artikel 4.4 genoemde nieuwe lenerspas.
4.7 Als een lenerspas naar het oordeel van de medewerkers van de bibliotheek waar de lener ingeschreven staat zodanig beschadigd is dat met deze lenerspas de gegevens niet meer doelmatig kunnen worden ingelezen, wordt tegen vergoeding een nieuwe lenerspas verstrekt.
Artikel 5 Voorwaarden voor het lenen van de media
5.1 Om materialen te kunnen lenen is een geldige lenerspas nodig.
5.2 De bibliotheek kan besluiten om bepaalde media niet uit te lenen.
5.3 In bijzondere gevallen kan leengeld worden gevraagd en/of kunnen aparte uitleenvoorwaarden gelden.
5.4 De uitgeleende media worden automatisch geregistreerd. Hierbij gelden de computerregistraties als bewijs voor de leen- en inlevertransacties.
5.5 De directie van de bibliotheek of diegene die vervangend optreedt heeft het recht bij (herhaaldelijke) overtreding van deze voorwaarden de lener (voor een periode tot maximaal 1 jaar) uit te sluiten van uitlening. Uitsluiting gebeurt per aangetekende brief.
5.6 Voor gebruik van diensten van bibliotheken die zijn aan­gesloten bij de nationale bibliotheekpas en landelijke ­diensten die gekoppeld zijn aan een abonnement kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
Artikel 6 Uitleentermijn, verlenging en kosten voor te laat terugbrengen
6.1 De uitleentermijn van de media is te vinden in het overzicht met tarieven en uitleenvoorwaarden.
6.2 De lener moet het geleende materiaal terugbrengen voor het verstrijken van de uitleentermijn. Om de lener eraan te helpen herinneren dat geleende materialen teruggebracht moeten worden naar de bibliotheek, stuurt de bibliotheek een e-mail en/of seintje via de app (inleverattendering). Bij verstrijken van de uitleentermijn ontvangt de lener een herinnering. Inname van materialen wordt geregistreerd als deze compleet zijn ingeleverd. Als de inleverattendering of herinnering door een technische of andere reden niet door de lener is ontvangen, blijft de verplichting om de geleende materialen voor het verstrijken van de uitleentermijn terug te brengen onverminderd bestaan.
6.3 De uitleentermijn van de media kan in de bibliotheek, telefonisch en via internet worden verlengd, tenzij de media door een andere lener zijn gereserveerd.
6.4 Bij overschrijding van de uitleentermijn moet per geleend medium een vergoeding worden betaald.
6.5 Wanneer verlenging van de uitleentermijn wordt aan­gevraagd op het moment dat de uitleentermijn is verstreken, moet de vergoeding, zoals omschreven in artikel 6.4, ook worden betaald.
6.6 Als de lener na twee herinneringen nog in gebreke blijft, ontvangt de lener een factuur waarop naast de kosten voor overschrijding van de uitleentermijn de aanschafkosten van de geleende media en administratiekosten in rekening worden gebracht. Tevens wordt de lenerspas geblokkeerd.
6.7 Als de lener de omschreven kosten voor overschrijding van de uitleentermijn niet betaalt, kan de directie tot incasso­maatregelen overgaan. Kosten die hieruit voortvloeien worden ook op de lener verhaald.
Artikel 7 Reserveren en aanvragen bij andere bibliotheken
7.1 Leners kunnen materialen uit andere vestigingen of bibliotheken (laten) reserveren of aanvragen. Voor het reserveren of aanvragen van materialen zijn nadere regels gesteld. In sommige gevallen is de lener reserveringskosten of aanvraag­kosten verschuldigd. Voor een aangevraagde kopie of print wordt het door de leverende instelling bepaalde bedrag doorberekend.
7.2 Zodra de gereserveerde of aangevraagde media beschikbaar zijn, krijgt de lener hiervan bericht.
7.3 Bij annulering van een reservering of aanvraag worden de eventueel betaalde kosten niet terugbetaald als de reservering of aanvraag al gehonoreerd is.
Artikel 8 Gebruik van de media
8.1 De lener moet de media met uiterste zorgvuldigheid behandelen.
8.2 De media kunnen uitsluitend voor eigen, particulier gebruik worden geleend. Het maken van opnamen, het uitzenden per radio, televisie, internet of het op enige andere wijze in het openbaar gebruikmaken van media en dupliceren is ­verboden. De aansprakelijkheid voor het overtreden van auteursrechten, copyright, etc. ligt bij de lener.
8.3 Het is niet toegestaan de media aan derden beschikbaar te stellen.
8.4 Bij ontvangst moet de lener zich ervan overtuigen dat de geleende media in goede staat verkeren. Eventuele ­beschadigingen en/of verontreinigingen moeten, voordat hij de media registreert, gemeld worden bij de klantenservice. Het is niet toegestaan geleende media zelf te repareren.
8.5 De lener is aansprakelijk voor iedere beschadiging en/of ­verontreiniging die bij het terugbrengen wordt geconstateerd. Als de geleende media als gevolg van de beschadiging en/of verontreiniging moeten worden vervangen, worden de vervangingskosten bij de lener in rekening gebracht. Dit geldt ook voor materialen die door de lener zelf zijn gerepareerd.
8.6 De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de directie van de bibliotheek of diegene die hem/haar vervangt, op basis van de nieuwwaarde of de herstelkosten. Als de lener bij terugbrengen van het materiaal het personeel niet op de hoogte brengt van de beschadiging en/of verontreiniging, wordt een factuur gestuurd. Voor het verzenden van een ­factuur worden administratiekosten in rekening gebracht.
8.7 Als een lener de in artikel 8.5 en artikel 8.6 genoemde ­vergoeding niet betaalt, wordt zijn lenerspas geblokkeerd. Zo nodig wordt een incassobureau ingeschakeld. Het ­bepaalde in artikel 6.7 is in dat geval van toepassing.
Artikel 9 Vermissing van media
9.1 Als de lener geleende media is kwijtgeraakt, moet hij dit aan de bibliotheek melden.
9.2 Van vermiste media worden de kosten voor vervanging in rekening gebracht bij de lener. Tevens moet de eventuele vergoeding voor te laat terugbrengen worden betaald.
9.3 Als een lener de in artikel 9.2 genoemde kosten niet betaalt, wordt zijn lenerspas geblokkeerd totdat de rekening is voldaan. Zo nodig wordt een incassobureau ingeschakeld. Het bepaalde in artikel 6.7 is in dat geval van toepassing.
9.4 Als een lener vermiste media terugvindt die hij heeft vergoed, zijn deze zijn eigendom. Er vindt geen terugbetaling plaats van de vergoeding zoals genoemd in artikel 9.2.
Artikel 10 Aansprakelijkheid bij uitleen van audiovisuele materialen
10.1 De Bibliotheek Veluwezoom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij beschadiging van apparatuur van de lener, die ontstaat door het lenen van cd’s, dvd’s en andere media. Dit betekent dat, als apparatuur van de lener beschadigd raakt als (vermeend) gevolg van het lenen van cd’s, dvd’s en andere media, de Bibliotheek Veluwezoom onder geen enkele voorwaarde gehouden is tot vergoeding van de geleden schade.
Artikel 11 Wijziging persoonsgegevens
11.1 Naamsveranderingen, adreswijzigingen en/of e-mailadreswijzigingen moeten door de lener zo spoedig mogelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal aan de bibliotheek worden meegedeeld. De bibliotheek heeft het recht de lener te vragen zich te legitimeren.
11.2 Eventuele nadelige gevolgen van het niet tijdig melden van een naamsverandering, adreswijziging en/of e-mailadres­wijzigingen zijn geheel voor rekening en risico van de lener.
Artikel 12 Beëindiging van het lidmaatschap
12.1 Het lidmaatschap wordt beëindigd - wanneer de lener het lidmaatschap mondeling, schriftelijk, per e-mail of via de website van de Bibliotheek Veluwezoom opzegt, - door overlijden van de lener of - door voorlopige schorsing dan wel definitieve ontzegging van het lidmaatschap van de bibliotheek door de directeur of diegene die hem/haar vervangt, zoals omschreven in artikel 1.2 en 5.5.
12.2 Beëindiging kan alleen gerealiseerd worden als de lener alle door hem geleende/in bezit zijnde media ingeleverd heeft en aan alle betalingsverplichtingen jegens de bibliotheek heeft voldaan.
12.3 Als een lidmaatschap wordt opgezegd of beëindigd in het eerste jaar van lidmaatschap of door voorlopige schorsing dan wel definitieve ontzegging zoals beschreven in artikel 5.5 wordt geen restitutie verleend.
12.4 Na de eerste 12 maanden van het abonnement kan de lener maandelijks opzeggen. De opzegtermijn is 1 volledige kalender­maand. De lener krijgt het eventueel te veel betaalde abonnementsgeld terug (restitutie). Het bedrag is gelijk aan het aantal volledige maanden dat vooruitbetaald is zonder dat nog van het abonnement gebruikgemaakt wordt, ­verrekend met op de einddatum geregistreerde te-laat-­gelden en/of tegoeden.
12.5 Het bedrag dat in aanmerking komt voor terugbetaling wordt binnen een maand na de einddatum van het ­abonnement overgemaakt op de door de lener aangegeven rekening.
12.6 Met het beëindigen van het abonnement vervallen alle ­rechten die daar aan verbonden waren.
Artikel 14 Klachtenregeling
14.1 De klachtenregeling is vastgelegd in een apart document.
14.2 De klachtenregeling is op verzoek verkrijgbaar in de bibliotheek en is te downloaden via de website van de Bibliotheek Veluwezoom.
Artikel 15 Algemene bepalingen
15.1 Deze algemene voorwaarden zijn bindend voor alle gebruikers van de Bibliotheek Veluwezoom.
15.2 Deze algemene voorwaarden zijn geldig tot ze worden gewijzigd, tenzij wettelijke maatregelen 1 of meerdere artikelen ongeldig maken.
15.3 Wijziging van de algemene voorwaarden is voorbehouden aan de directie.
15.4 Een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden wordt ten minste 2 maanden voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging op een duidelijke plaats in de bibliotheek en via de website van de bibliotheek bekendgemaakt.
15.5 Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande algemene voorwaarden.
15.6 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van de Bibliotheek Veluwezoom.
Begripsbepalingen
Abonnee of lener degene die als gebruiker bij de bibliotheek ingeschreven staat.
Abonnementsgeld het bedrag dat een abonnee verschuldigd is om materialen te kunnen lenen.
Legitimeren een bewijs kunnen overleggen dat hij/zij is voor wie hij/zij zich uitgeeft, door het tonen van een geldig legitimatie­bewijs, zoals een paspoort, een Nederlands rij­bewijs of een Europees identiteitsbewijs.
Media of materialen overkoepelende term voor boeken, tijdschriften, compact-discs, cd-roms, dvd’s, luisterboeken, etc.
Restitutie terugbetaling.
Wettelijke vertegenwoordiger ouder, voogd, verzorger, etc.

Dieren, januari 2019 (de wijziging gaat in op 1 april 2019)